ÁSZF

A jelen Felhasználási Feltételek dokumentum célja, hogy szabályozza a www.fitvideo.hu honlapnak (a továbbiakban: Honlap), annak összes funkciójának és szolgáltatásának – ideértve az ott fellelhető bármely termék, termékminta, szoftver - használatát (a továbbiakban Szolgáltatás). A Honlap üzemeltetője jogosult a Szolgáltatás tartalmát egyoldalúan megváltoztatni, illetve jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, abbahagyni.


A Honlap üzemeltetője (a továbbiakban: a Honlap üzemeltetője):

Cégnév: FitVideo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5. 4. em. 15.
Cégjegyzékszám: 01-09-702804


A Honlap üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa a Honlapnak. A Honlap üzemeltetőjének kifejezett írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül sem jogi, sem természetes személy nem jogosult a „FitVideo” kifejezés bármilyen jellegű használatára.

 

Fogalmak:

 

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Honlapon megadott feltételek szerint regisztrált és érvényes regisztrációval rendelkezik.

 

Látogató: az a természetes személy, aki a Honlapot megnyitja és nem rendelkezik érvényes regisztrációval, illetőleg a meglévő fiókjába történő bejelentkezés nélkül használja a Honlapot.

 

Fogyasztó: a Felhasználó és a Látogató személyek együttvéve.

 

Fizetős Szolgáltatás: a Honlapon feltüntetett bármely olyan Szolgáltatás, amely kizárólag ellenérték fejében vehető igénybe.


1. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a jelen Felhasználási Feltételek elfogadása.

Amennyiben a Fogyasztó nem fogadja el a Felhasználási Feltételeket, nem lesz jogosult a Szolgáltatások igénybevételére. A Honlap használatával egyidőben Fogyasztó és a Honlap üzemeltetője között szerződés jön létre, azaz a Fogyasztó elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. A regisztrációval a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt vonatkozó előírásokat a Fogyasztó magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Látogató a Szolgáltatást regisztráció nélkül veszi igénybe (pl.: bemutató videók megtekintése), a Szolgáltatás használata szintén – a Honlap használatából adódóan - a jelen Felhasználási Feltételek szerint történik.

 

A Fogyasztó és a Honlap üzemeltetője között létrejött szerződésre a magyar jog szabályai alkalmazandóak. 


A Felhasználási Feltételek alapján a Fogyasztó jogosulttá válik a Szolgáltatásnak jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelő igénybevételére, ideértve a Honlap, illetve annak egyes elemei, szoftverei felhasználását (a Szolgáltatás egyes elemeit kizárólag a Felhasználó veheti igénybe).

 

A Fogyasztó és a Honlap üzemeltetője között a szerződés határozatlan időre jön létre. Jelen Felhasználási Feltételek tartalmát a Honlap üzemeltetője egyoldalúan jogosult megváltoztatni. A hatályos Felhasználási Feltételeket a Honlap üzemeltetője a http://www.fitvideo.hu/oldal/aszf linken teszi közzé. A Honlapnak a Felhasználási Feltételek módosítását követő használatával (látogatásával) a módosított Felhasználási Feltételeket a Fogyasztó elfogadja.

 

A Szolgáltatás használata során Fogyasztó nem tanúsíthat jogellenes magatartást. Jogellenes magatartásnak minősül különösen de nem kizárólagosan, amely akár a Szolgáltatás nyújtásának, akár a Szolgáltatás igénybevételének helyén:

- szabálysértést vagy bűncselekményt valósít meg,
- harmadik személy szerzői jogát sérti,
- harmadik személy személyhez fűződő jogát sérti,
- a Honlap üzemeltetőjének, bármely alvállalkozójának, alkalmazottjának a Honlappal kapcsolatos bármely szerzői jogát sérti,
- a Honlap bármely tartalmának, elemének - ideértve az esetleges reklámokat is - a Honlap üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül történő letöltése, módosítása, feldolgozása, visszafejtése, többszörözése, előállítása, terjesztése, sugárzása, közvetítése, bármely más módon történő megjelenítése, értékesítése, licencbe adása, vagy bármely más módon történő felhasználása,
- a Honlappal kapcsolatban elkövetett engedély nélküli számítógépes behatolás, vírusok és más kártékony számítógépes programok feltöltése.

 

Amennyiben a Honlap üzemeltetője tudomást szerez arról, hogy a Fogyasztó jogellenes magatartást tanúsít, illetve ennek gyanúját észleli, jogosult a Honlap használatától a Fogyasztót eltiltani. Az eltiltás következtében elszenvedett bármilyen jellegű kárért a Honlap üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli. A Fogyasztót a jogellenes magatartásával okozott bármilyen jellegű kárért teljes polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli. Az ilyen magatartásokkal összefüggésben a Honlap üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a Fogyasztó jogellenes magatartásával kapcsolatban a Honlap üzemeltetőjét bármilyen hatóság vagy bíróság kártérítés vagy bírság, büntetés stb. megfizetésére kötelezi, Fogyasztó köteles a Honlap üzemeltetője számára megfelelő kártérítést nyújtani. 

 

2. A Fizetős Szolgáltatást kizárólag természetes személyek vehetik igénybe, akiknek a hasonló jellegű szerződések megkötéséhez szükséges szerződéskötési képessége nem korlátozott.

A gyakorlatokat (Szolgáltatást) minden Fogyasztó kizárólag saját felelősségére végezheti. A Honlap üzemeltetője nem vállal felelősségét a Honlapon feltüntetett gyakorlatok végzése során bekövetkező sérülések, kialakuló  egészségügyi problémák, balesetek és egyéb vagyoni és nem vagyoni károk vonatkozásában. Nem ajánlott a gyakorlatok végzése terhesség, műtét utáni lábadozás, illetve olyan betegségek esetében, amelyek kizárják a fizikai igénybevételt. Kétség esetén, javasolt a kezelőorvossal történő konzultáció. Amennyiben a gyakorlatok végzése közben szédülés, légzési zavarok, éles fájdalom lép fel, a gyakorlatot azonnal abba kell hagyni. Ha a fájdalom, rosszullét nem múlik, sürgősen orvoshoz kell fordulni.


3. A Fizetős Szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció szükséges.

A regisztrációhoz szükséges az alábbi adatok megadása:

  • Becenév
  • E-mail cím, jelszó

 

A regisztráció során megad egy jelszót, amelyet köteles titokban tartani. A jelszó titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felel. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelszót érintő bárminemű visszaéléssel kapcsolatban bekövetkező bármilyen jellegű kárért a Honlap üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli. Felhasználó felelős a jelszó illetéktelen személyek által történő megszerzésével bármely harmadik személynek okozott bármilyen jellegű kárért. Amennyiben Felhasználó tudomására jut, hogy jelszava illetéktelen személy tudomására jutott, illetve azzal bármilyen jellegű visszaélést követtek el, köteles azt haladéktalanul jelezni a Honlap üzemeltetőjének.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy teljes körű polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik az általa megadott adatok valóságnak való megfeleléséért. A személyes adatokkal kapcsolatban elkövetett bármilyen jellegű visszaélés miatt a Honlap üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a Fizetős Szolgáltatások szerződésszerű igénybevételére nem keletkezik jogosultság. A Honlap üzemeltetőjét a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap üzemeltetője, mint adatkezelő személyes adatait a Felhasználási Feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje, továbbítsa, feldolgozza. Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR” vagy „Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései alapján, annak megfelelően történik. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a regisztrációnak feltétele a Felhasználási Feltételekben meghatározott adatok megadása. A kezelendő adatok köre: a regisztráció során megadott becenév, e-mail cím és a profil adatlapon rögzített nem, vezetéknév, keresztnév, születési idő (a félkövér betűvel jelölt adatok kötelezően megadandóak, a továbbiakban: Adat).

 

A Felhasználó fent megjelölt személyes adatai kezelésének célja a Honlap használata és a Fizetős Szolgáltatás igénybevétele. 

 

A Felhasználó fenti adatkezeléshez a regisztrációval kifejezetten, önkéntesen hozzájárul. Felhasználó kezelt az Adat törlését bármikor kérelmezheti az Adatvédelmi tájékoztatóban megadott elérhetőségen keresztül, melynek a Honlap üzemeltetője az Adatkezelési tájékoztatóban rögzített határidőn belül eleget tesz, amennyiben az Adat kezelésének nincs más jogalapja. Az Adatot a Honlap üzemeltetője törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy Felhasználó erre irányuló igénye esetén. 

 

A megjelenített Fizetős Szolgáltatások online rendelhetők meg. A Szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

 

A Honlap üzemeltetője részletesen feltünteti a Fizetős Szolgáltatás nevét, leírását a Honlapon.

 

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Honlap üzemeltetője teljes körűen tájékoztatja Fogyasztókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

Amennyiben a Honlap üzemeltetőjének minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Fizetős Szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a jelentős érték-arány különbség felismerését követően Honlap üzemeltetője felajánlja a helyes áron történő szolgáltatást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98.§) fogalmát a törvény nem határozza meg.

 

A fenti bekezdésben ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a Fizetős Szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. 

 

A Honlapon lévő Fizetős Szolgáltatások ellenértékéről, a FitVideo Kft., a törvényi kötelezettségének eleget téve, NAV által elfogadott elektronikus számlát állít ki, amelyet a regisztráció során megadott email címre küld el.

 

Amennyiben a Felhasználó személyes adatai megváltoznak, köteles azt a Honlap üzemeltetőjének haladéktalanul bejelenteni.

 

Az egyes típusú Fizetős Szolgáltatások megrendelésének leírása:
 

Automatikusan megújuló szolgáltatás 

A Szolgáltató a szolgáltatásokat automatikusan megújuló szolgáltatásként kínál, melyet a Felhasználónak nyilatkozattal el kell fogadnia, ahhoz, hogy létrejöjjön az adott szolgáltatásra vonatkozó előfizetés. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az adott szolgáltatás feltételeit a szolgáltatást nem tudja megvásárolni. Az automatikusan megújuló szolgáltatás azt jelenti, hogy a szolgáltatás a feltüntetett időtartam elteltével (pl. a Videótár szolgáltatás esetében 30 nap) automatikusan megújul mindaddig, amíg a Felhasználó azt a felhasználói fiókjába belépve a Beállítások/Számlázás menüpont alatt le nem mondja. A lemondás a már kifizetett szolgáltatást nem érinti, az a kifizetett előfizetési időszak lejárata napjától hatályos.

 

A Szolgáltató a Felhasználó online fizetési rendszeren keresztül megadott, fizetéshez szükséges kártya adattartalmáról (kártya-, illetve a mögötte álló számla adatairól, számáról, lejárati dátumáról) nem szerez tudomást, azt kizárólag az online fizetési rendszer tárolja a Felhasználó által adott kifejezett hozzájáruló nyilatkozat alapján (Bővebben az online fizetési rendszerekről az Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz információt). Az automatikusan megújuló szolgáltatás díja a megadott időtartam elteltével úgy kerül automatikusan levonásra a Felhasználó által megadott bankkártyáról, hogy a Szolgáltató egy, az online fizetési rendszer által generált egyedi azonosító útján – melyből semmilyen következtetés nem vonható le a Felhasználó bankkártya adataira – kezdeményezi az online fizetési rendszernél a levonást, melynek az – a szolgáltatás automatikusan megújuló jellegére tekintettel – a részére a Felhasználó által megadott hozzájárulás alapján az általa tárolt adatok alapján eleget tesz. Az automatikusan megújuló szolgáltatás lemondása esetén a Szolgáltató megszünteti a Felhasználó bankkártyájának beterhelését. Felhasználó erre irányuló kifejezett kérése esetén Szolgáltató törli az online fizetési rendszer által rendelkezésre bocsátott egyedi azonosítót.

Amennyiben az automatikusan megújuló szolgáltatás során a Felhasználó bankkártyáján történő terhelés sikertelen, a szolgáltatás automatikusan felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a Felhasználó a díjat meg nem fizeti, vagy az automatikusan megújuló szolgáltatást le nem mondja. A Szolgáltató jogosult a felfüggesztés ideje alatt a terhelést az online fizetési rendszernél – a Felhasználó értesítése nélkül – többször kezdeményezni. Sikeres terhelés esetén a Szolgáltató a Felhasználót értesíti a megújulás folytán elérhető szolgáltatásról.

 

Megújuló szolgáltatás keretében elérhető tartalmak:
 

  • Videótár szolgáltatás: Olyan online, a Szolgáltató által korábban felvett sportórákat tartalmazó szolgáltatás. 
  • Élő edzés szolgáltatás: A honlapon meghirdetett napon induló, élő edzések. Az órákhoz való hozzáférést előre megadott menetrend szerint biztosítja a Szolgáltató. 
  • Étrend: Olyan, a Szolgáltató által megbízott dietetikus szakember által összeállított szolgáltatás, amellyel a Szolgáltató előre meghatározott számú hétre biztosít hetente előre, a Honlapon belül elérhetővé tett étrendet.

 

Rendszer szintű üzenetek és levél értesítések. A szolgáltatások részét képezik a Szolgáltató által a Felhasználó regisztráció során megadott email címére küldött, az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztató és emlékeztető tartalmú elektronikus üzenetek. Ezen üzenetek nem minősülnek hírlevélnek, ezeket a Felhasználó a szolgáltatásra történő előfizetést követően automatikusan kapja, függetlenül attól, hogy a Szolgáltató által nyújtott hírlevélre feliratkozott-e. Tekintettel arra, hogy ezen üzenetek az adott szolgáltatás részét képezik külön leiratkozásra nincs a Felhasználónak lehetősége.

A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a szolgáltatásból személyi jellegzetességeinek, egészségi, erőnléti állapotának megfelelő órát válasszon ki. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató óráin kizárólag saját felelősségére tud részt venni, a gyakorlatok végrehajtásával összefüggésben a Szolgáltató semmifajta felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltató részletesen ismerteti valamennyi szolgáltatását, amelyben kitér arra is többek között, hogy mi az adott szolgáltatás célja, mire számíthat a résztvevő, mi a szolgáltatás, mint online sportóra nehézségi foka, menetrendje, eszközigénye, kik az oktatók és, hogy kiknek ajánlják és kiknek nem. A tájékoztatón túl az oktatók az egyes online sport videókban is megadják a gyakorlatok szabályos kivitelezéséhez szükséges instrukciókat, melynek maradéktalan betartása a Felhasználó felelőssége.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó vagyonában beállott károk vonatkozásában, ideértve a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, az elmaradt vagyoni előnyt és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket. 

4. Felhasználó bármikor jogosult regisztrációja törlésére.

 

A regisztráció törlésével a Felhasználó nem rendelheti meg a Fizetős Szolgáltatásokat.

A Honlap üzemeltetője jogosult a Felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a Felhasználó súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Honlap üzemeltetője jogosult felmerült kárának megtérítését követelni.

 A Honlap üzemeltetője Felhasználó regisztrációjának megszüntetése esetén visszafizeti előfizetéses Fizetéses Szolgáltatás esetén a fel nem használt, de előfizetett időszak arányos ellenértékét Felhasználó részére.

 

5. Vegyes rendelkezések

 

5.1. A Honlap üzemeltetőjének rendszere a Fogyasztók aktivitásáról adatokat gyűjthet sütik (cookie) által melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal (erről további részletes információt a süti tájékoztató tartalmaz).

 

5.2. A Honlap üzemeltetője jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. 

 

Hírlevélre feliratkozni a Felhasználó a regisztráció során tud, ezt követően a Honlapon megadott http://fitvideo.hu/profil adatlapon a feliratkozom a hírlevélre funkció elfogadásával tud

 

A Honlap üzemeltetője nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

 

5.3. A Felhasználó az 5.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Amennyiben Felhasználó nem kíván a későbbiek során elektronikus hírlevelet vagy egyéb reklám levelet kapni, Felhasználó az ilyen adatkezelésre vonatkozó önkéntes hozzájárulását a info@fitvideo.hu e-mail címre küldött ilyen tartalmú levelével visszavonhatja. A Honlap üzemeltetője a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

 

5.4. A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a Honlap üzemeltetője fentiekben megjelölt ügyfélszolgálatán.

  

6. Hatály és módosítás

 

6.1. A Honlap üzemeltetője bármikor jogosult a jelen Felhasználási Feltételek módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely szolgáltatás használatával a felhasználó elfogadja a módosított Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

 

7. Szolgáltatás felfüggesztése, megszüntetése

 

A Honlap üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást bármikor felfüggessze, illetőleg megszüntesse. 

 

A Honlap üzemeltetője a Szolgáltatás felfüggesztése esetén köteles a Felhasználókat a felfüggesztésről kiértesíteni, legkésőbb a felfüggesztést követő 5 munkanapon belül.

Felhasználó jogosult 30 napnál hosszabb Szolgáltatás felfüggesztés esetén a Fizetős Szolgáltatások fennmaradó idejének ellenértékét megtérítését kérni a Honlap üzemeltetője által megadott ügyfélszolgálatán.

 

Amennyiben a Honlap üzemeltetője megszünteti a valamely Fizetős Szolgáltatás nyújtását és elérhetővé tételét, köteles valamennyi Felhasználót erről tájékoztatni és a Felhasználók részére a Fizetős Szolgáltatások fennmaradó idejének ellenértékét megtéríteni.

 

FOGYASZTÓT NEM ILLETI MEG AZ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG.

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdése szerinti tizennégy (14) napos határidőn belüli indokolás nélküli elállási jog nem illeti meg a fogyasztót.

 

A Rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja szerint a Felhasználó által igényelhető Fizetős Szolgáltatás nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, mely tekintetében Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Fizetős Szolgáltatás megrendelésének és megfizetésének időpontjában a Honlap üzemeltetője megkezdi a teljesítést, azaz elérhetővé teszi a Felhasználó által megrendelt fizetett Szolgáltatás tartalmát. 

Felhasználó a Fizetős Szolgáltatás megrendelésével nyilatkozik, hogy elveszíti a Rendelet 20. § szerinti elállási és felmondási jogát a Fizetős Szolgáltatás vonatkozásában.

 

8. Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet.

 

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítványt,
h) a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu 

 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu


FitVideo - Budapest, 2022